FAQ

Czy jesteście zgodni z przepisami RODO?

BAZO to usługa dla firm działających w segmencie B2B. Rozpoznawanie potencjalnych klientów odwiedzających stronę ogranicza się tylko do danych firm. Informacje te nie są danymi wrażliwymi, więc nie są objęte RODO.

Czy muszę informować użytkowników o tym, że korzystam na swojej stronie z aplikacji takich jak BAZO?

Jeżeli posiadasz już na swojej stronie informację o tym, że analizujesz ruch za pomocą zewnętrznych aplikacji, to nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie jesteś pewien treści ostrzeżenia o Cookies na swojej stronie, spróbuj skorzystać z naszego punktu, umieszczanego w dziale Odbiorcy Danych “(…)Aplikacja wysyła informacja analityczne do podmiotów trzecich(…)”

Czym są leady?

Z doświad­cze­nia wiemy, że każdy użyt­kow­nik BAZO rozu­mie ten ter­min ina­czej. Dla jed­nych, leadem jest już infor­ma­cja o fir­mie odwie­dza­ją­cej stronę inter­ne­tową. Inni będą mówili o leadzie dopiero w momen­cie posia­da­nia danych tele­adre­so­wych tego przed­się­bior­stwa.
W naszym rozu­mieniu leady to firmy, które są poten­cjal­nie zain­te­re­so­wane Twoim pro­duk­tem bądź usługą. My dostar­czamy Ci infor­ma­cje o tym kto odwie­dzał Twoją stronę. Ty możesz zde­cy­do­wać czy ta infor­ma­cja wystar­czy Ci do kon­taktu z przed­się­bior­stwem, czy wolisz zna­leźć kon­takt bez­po­średni do osoby decy­zyj­nej w fir­mie – np. za pośred­nic­twem por­talu Lin­ke­dIn.

W jaki sposób przebiega okres testowy?

Okres testowy trwa 14 dni. Jest on bez­płatny i nie­zo­bo­wią­zu­jący. Nie wyma­gamy od Cie­bie poda­wa­nia numeru karty, uzu­peł­nia­nia danych roz­li­cze­nio­wych czy jakiej­kol­wiek innej formy przed­płaty. Po pro­stu skup się na korzy­sta­niu z apli­ka­cji. W trak­cie trwa­nia testów, otrzy­mu­jesz pełny dostęp do BAZO i jego funk­cjo­nal­no­ści. Przed zakoń­cze­niem okresu prób­nego kon­tak­tu­jemy się z Tobą aby dowie­dzieć się czy nasza apli­ka­cja oka­zała się przy­datna. Po wyga­śnię­ciu wer­sji testo­wej, w przy­padku braku kon­taktu, dostęp do usługi zostaje wstrzy­many. Pro­ste.

Znajdź nowych klientów i rozwiń swój biznes

Wykorzystaj przewagę jaką daje Ci bazo, aby sprawniej sprzedawać i być o krok przed konkurencją.

Załóż darmowe konto