Jak działa aplikacja BAZO?

 

BAZO gene­ruje indy­wi­du­alny kod dla Two­jej strony inter­ne­to­wej, który musisz zain­sta­lo­wać w kodzie źró­dło­wym swo­jej witryny. Od tego momentu BAZO zaczyna gro­ma­dzić dla Cie­bie infor­ma­cje. Pozy­skane w ten spo­sób dane ana­li­zuje nasz algo­rytm, porów­nuje je z róż­nymi źró­dłami i bazami danych. Otrzy­mu­jesz w ten spo­sób tylko istotne dane. Za następny etap odpo­wiada już czło­wiek. Każdy pozy­skany przez BAZO kon­takt prze­cho­dzi przez nasz Dział Kon­troli Jako­ści, który decy­duje, czy dane pozy­skane przez algo­rytm są poprawne. Jeżeli maszyna prze­oczyła jakąś infor­ma­cję, zostaje ona uzu­peł­niona. Jeżeli jeden z ele­men­tów okaże się nie­po­prawny bądź nie­ak­tu­alny, wyła­piemy to dostar­cza­jąc Ci spraw­dzone infor­ma­cje. W ten spo­sób otrzy­mu­jemy listę Two­ich poten­cjal­nych klien­tów. BAZO może pozy­skać dla Cie­bie:
  • nazwę firmy,
  • adres firmy,
  • adres strony www,
  • numer telefonu,
  • całą sesję użytkownika na Twojej stronie, z uwzględnieniem czasu trwania wizyty,
  • ilość sesji i odwiedzin,
  • wkrótce również i więcej…

Znajdź nowych klientów i rozwiń swój biznes

Wykorzystaj przewagę jaką daje Ci bazo, aby sprawniej sprzedawać i być o krok przed konkurencją.

Załóż darmowe konto