Dofinansowanie

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA,

Dzia­ła­nie 1.1 Plat­formy star­towe dla nowych pomy­słów. Pod­dzia­ła­nia 1.1.2 Rozwój star­tu­pów w Pol­sce Wschod­niej
nr pro­jektu: POPW. 01.01.02-06-0056/17
„Bazo – sys­tem moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści klien­tów na stro­nach firm eks­por­to­wych.”

Apli­ka­cja BAZO służy do gene­ro­wa­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym klu­czo­wych infor­ma­cji na temat poten­cjal­nych klien­tów obser­wu­ją­cych stronę inter­ne­tową (leadów sprze­da­żo­wych). Pro­dukt jest pre­dys­po­no­wany do funk­cjo­no­wa­nia na pozio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym. Pro­dukt zawiera algorytmy samo­uczące (ucze­nia maszy­no­wego). Ana­liza danych zbie­ra­nych na pod­sta­wie wejść użyt­kow­ni­ków na moni­to­ro­wane strony WWW i infor­ma­cji zwrot­nej o reak­cji klien­tów na pozwoli, w opar­ciu o ana­lizę Big Data na coraz sku­tecz­niej­sze gene­ro­wa­nie infor­ma­cji o klu­czo­wych klien­tach dla danej branży.

Inno­wa­cyj­ność pro­duktu na pozio­mie tech­nicz­nym polega na zmia­nie formy prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji klien­towi (wła­ści­cie­lowi moni­to­ro­wanej strony www) – jest to infor­ma­cja poda­wana w cza­sie rze­czy­wi­stym, za pośred­nic­twem apli­ka­cji mobil­nej lub webo­wej (news-feed). Inno­wa­cyjność na pozio­mie tech­no­lo­gicz­nym to dedy­ko­wane dla każ­dego kraju połą­cze­nie z lokal­nymi bazami danych dot. przed­się­biorstw (API) oraz fil­try wyszu­ki­wa­nia danych kon­tak­to­wych. War­tość na pozio­mie użyt­ko­wym pozwala na bie­żące zarzą­dza­nie aktu­alną infor­ma­cją na pozio­mie kierow­nika sprze­daży (róż­nych szcze­bli). W opar­ciu o zapro­po­no­wane roz­wią­za­nie ope­ra­cja na kon­kret­nej infor­ma­cji (leadzie sprze­da­żo­wym) może być pod­jęta natych­miast.

 

dofinansowanie - logotyp Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski i Uni Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)