FAQ

Czy jesteście zgodni z przepisami RODO?

BAZO spełnia wymogi RODO jako administrator i procesor danych osobowych. Użytkownicy jednak powinni pamiętać, że oni także są administratorami danych osobowych, a więc na nich również spoczywają obowiązki zadośćuczynienia przepisom RODO, co jest niezależne od BAZO i jest indywidualnym procesem każdego klienta.

Czy muszę informować użytkowników o tym, że korzystam na swojej stronie z aplikacji takich jak BAZO?

Informacja o korzystaniu z BAZO i przesyłaniu danych analitycznych powinna znaleźć się w odpowiednich punktach w polityce prywatności i regulaminie. Ponadto, w każdej automatyzacji, w której użytkownik zostawia kontakt, oferujemy możliwość zamieszczenia komunikatu o formie przetwarzania danych. Możesz tutaj także zamieścić link do swojej Polityki prywatności.

Czym są leady?

Z doświad­cze­nia wiemy, że każdy użyt­kow­nik BAZO rozu­mie ten ter­min ina­czej. Dla jed­nych, leadem jest już infor­ma­cja o fir­mie odwie­dza­ją­cej stronę inter­ne­tową. Inni będą mówili o leadzie dopiero w momen­cie posia­da­nia danych tele­adre­so­wych tego przed­się­bior­stwa.
W naszym rozu­mieniu leady to firmy, które są poten­cjal­nie zain­te­re­so­wane Twoim pro­duk­tem bądź usługą. My dostar­czamy Ci infor­ma­cje o tym, kto odwie­dzał Twoją stronę. Ty możesz zde­cy­do­wać, czy ta infor­ma­cja wystar­czy Ci do kon­taktu z przed­się­bior­stwem, czy wolisz zna­leźć kon­takt bez­po­średni do osoby decy­zyj­nej w fir­mie – np. za pośred­nic­twem por­talu Lin­ke­dIn.