Jak działa aplikacja BAZO?

Zbiera leady, iden­ty­fi­kuje klientów, pomaga domykać sprzedaż!

 

Ile pracy i pieniędzy wkładasz w utrzymanie swojej strony internetowej? Projekt, wdrożenie, SEO, AdWords, aktualny content… To praca, która powinna przynieść Ci efekty w postaci leadów. A ilu odwiedzających rzeczywiście pozostawia do siebie kontakt? Sprawdź, Jak działa aplikacja BAZO i zmień to!

Sta­ty­styki mówią, że tylko niewielki procent odwie­dza­jących decyduje się na pozostawienie swojego kontaktu.

Kobieta za ladą ekspedientka stoi i czeka na klienta. Obrazek do Jak działa BAZO

Wyjdź zza lady!

Odwiedzający Twoją stronę poświęca jej zaledwie kilka sekund swojej uwagi. Jeśli w tym czasie nie znajdzie informacji, które go interesują, nie podejmie kolejnego kroku, pozostając anonimowy. Jako wła­ści­ciel biznesu nie czekaj biernie jak sprzedawca za ladą. Wyjdź, powitaj go i przejmij inicjatywę!

Jak działa aplikacja BAZO na Twojej stronie?

  • Zamie­nia ano­ni­mo­wych odwie­dza­jących w klien­tów — za pomocą algo­ryt­mów i sztucz­nej inte­li­gen­cji BAZO wie jaka firma odwiedziła Twoją stronę i co na niej robiła.
  • Personalizuje komunikaty – BAZO wykorzystuje pozyskane informacje, aby sper­so­na­li­zo­wać komu­ni­kat i zachę­cić użytkownika do pozo­sta­wie­nia wia­do­mo­ści, adresu e-maila, czy numeru tele­fonu, w naj­bar­dziej uprzejmy spo­sób.

BAZO ma gene­ro­wać dla Cie­bie naj­wyż­szą moż­liwą kon­wer­sję, przy jak naj­mniej­szym zakłó­ca­niu normalnego prze­glą­da­nia. Nikt nie lubi natręt­nych wyska­ku­ją­cych okie­nek. Pop-up BAZO jest nie­wielki i z łatwo­ścią wpa­so­wuje się w dowolną stronę. Za pomocą dostępnych emoji i gifów możesz opo­wie­dzieć krótką histo­rię, spra­wić żeby nikt nie prze­szedł obo­jęt­nie obok tego, co masz do powie­dze­nia. W dodatku za każdy wypeł­niony for­mu­larz możesz nagro­dzić użyt­kow­nika spek­ta­ku­larną ani­ma­cją!

Zainstaluj BAZO w kilka minut — znajdź nowych klientów i rozwiń swój biznes!