Polityka prywatności Bazo

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Serwisu Bazo („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta Użytkowników przetwarzane są przez Bazo, który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres office@bazo.pl
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta i Użytkowników, a następnie przesłanych Bazo za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta i Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu firmy, a także adresu IP komputera.
  3. Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych lub marketingowych Bazo.
  4. Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług przez Bazo, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. 
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Bazo.
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta lub innego Użytkownika.
  7. Dane osobowe Klientów i Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania (odbiorcami danych osobowych są): firma księgowa Bazo, dostawca hostingu dla Serwisu, firma obsługująca technicznie Serwis, firma obsługująca płatności, firma dostarczająca system CRM. Dane osobowe zgromadzone przez Bazo mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  8. Każdy podmiot, któremu Bazo powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Bazo od 25 maja 2018 roku w ramach Umowy powierzenia będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej, zgody Bazo.
  9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta i Użytkowników, którego dane dotyczą.
  10. Każdy Klient i Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Bazo, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Bazo, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Bazo na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Bazo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Bazo zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Bazo do organu nadzorczego.
  11. W przypadku uzyskania przez Bazo wiadomości o korzystaniu przez Klienta lub Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Bazo może przetwarzać dane osobowe Klienta lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta lub Użytkowników.
  12. Bazo nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

PROFILOWANIE

  1. Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w tym poprzez click mapę, scroll mapę oraz eye tracking, które będzie polegało na tworzeniu dynamicznych formularzy kontaktowych na stronie www, dynamicznych i zautomatyzowanych wiadomości i treści reklamowych, komunikacji posprzedażowej, segmentacji kontaktów i wysyłek wiadomości e-mail, przypomnieniach o porzuconym koszyku, automatycznym doborze kanałów komunikacji, zarządzaniu kontaktami, a jego skutkiem będzie generowanie spersonalizowanych działań marketingowych oraz powstawanie analiz i prognoz sprzedażowych.
  2. Klient będzie mógł odmówić zgody na prowadzenie profilowania, które prowadzi w stosunku do niego zautomatyzowanego podjęcia decyzji i wyrazić swój sprzeciw wobec profilowania innego czego skutkiem będzie brak profilowanych komunikatów kierowanych do Klienta.
  3. Sprzeciw przeciwko profilowaniu można złożyć pod adresem e-mail office@bazo.pl

INNE DANE

  1. Serwis może przechowywać zapytania https w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Partnera lub innego Użytkownika, o ile jest to możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Partnera lub innego Użytkownika (jeżeli Partner lub Użytkownik wszedł przez linka), informacje o przeglądarce Partnera lub Użytkownika oraz języku używanym w przeglądarce, kraju z jakiego Partner lub Użytkownik uzyskał dostęp do Usług, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https, informacje o liczbie i czasie błędnych logowań do profilu. Logi są gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania Serwisem na podstawie udzielonych upoważnień, zawierających oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie przetwarzanych danych oraz stosowanych zabezpieczeń. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwis i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Partnera lub Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

  1. Bazo stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Bazo z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Bazo stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów.
  2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Serwisie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL. W przypadku logowania przez zewnętrzne platformy facebook.com lub google.com poziom bezpieczeństwa określa https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz https://privacy.google.com/intl/pl/your-security.html.
  3. Bazo wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Bazo rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

COOKIES

  1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Bazo korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta lub innego Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient lub Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta lub Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta lub Użytkownika, aż do ich skasowania.
  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta lub Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Klienta lub Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Bazo nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Bazo) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  6. Klient i Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient i Użytkownik mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  7. Klient lub Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
  8. Bazo wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta lub innego Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Klienta lub Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Klienta lub Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis, prowadzenia statystyk dotyczących resellerów.
  9. Bazo wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

Cel zapisania:

Google Analytics

analiza zachowań użytkowników na stronie www

facebook.com, linkedin.com

funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej

Google oraz Facebook

działania promocyjne i marketingowye w procesie retargetingu

Google Tag Manager

kontrola kodów zamieszczanych na stronie www

Google Optimize

testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B

Heap Analytics

analiza użytkowników pod kątem wykonywanych czynności na stronie, czasu spędzenia i wykonywanych czynności

CrazzyEgg

tworzenie tzw. mapy ciepła strony, aby przeanalizować które miejsca koncentrują wzrok użytkowników a także daje możliwość sprawdzenia czy użytkownicy scrollują stronę do końca

Yandex Metrica

analiza ruchu na stronie, zachowań użytkowników, map kliknięć, nagrań poszczególnych sesji

Hotjar

analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę

Kissmetrics

analiza w zakresie identyfikacji ruchu, zrozumieniu go i zwiększeniu

Pingdom

monitorowanie strony internetowej oraz doświadczeń użytkowników; analiza m.in. zachowanie użytkowników na stronie logowania, zakładania konta itp. oraz pod kątem szybkości ładowania strony czy sprawności serwerów

Visual Website Optimizer

serwis do przeprowadzania testów A/B na stronie, wspomagający optymalizację konwersji

Optimizely

przeprowadzanie testów A/B oraz personalizacji strony www pod katem użytkowników

CallPage

nawiązywanie połączeń telefonicznych po wykonaniu przez użytkownika zdefiniowanej czynności na stronie

Zopim.com

okno czatu online z BAZO, które pozwala utrzymywać kontakt z użytkownikiem

UserEngage

automatyzacja marketingu w oparciu o zachowania użytkowników na stronie

  1. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient lub Użytkownik.

 

 

Klauzula Informacyjna

W Bazo dbamy o Państwa prywatność na każdym etapie.  Chcemy aby zasady przetwarzania danych były jasne i przejrzyste i w tym celu przedstawiamy poniższe informacje. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email office@bazo.pl

Kto:

Administratorem danych osobowych jest Bazo sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (20-262), ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000628530, NIP: 9462661611, REGON: 364959893 (dalej: „Bazo” lub „Administrator”).

W Bazo wszystkie osobowy posiadają odpowiednie do zajmowanego stanowisko pracy upoważnienia do przetwarzania danych oraz zostały przeszkolone w ramach wewnętrznych procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Co:

W Bazo tworzymy aplikacje do automatycznego generowanie leadów ze stron firmowych, baz ogólnodostępnych.

Chcemy skontaktować się z Państwa firmą i za Państwa zgodą przedstawić ofertę naszego produktu.

W związku z tym gromadzimy dane Państwa firmy/ branży oraz dane osobowe pracowników Państwa firmy odpowiedzialnych za kontakt lub sprzedaż.

Maksymalny zakres danych to: Imię i nazwisko, służbowy adres email, stanowisko, numer telefonu.

Jak:

Gromadzimy tylko te dane, które zostały upublicznione i są ogólnie dostępnie np. z Linkedin, stron www.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania administratorów stron, z których dane pobiera.

W tym celu wykorzystujemy również profilowanie tj. automatyzowane narzędzia pozwalające na zgromadzenie takich danych, które będą odpowiednie dla naszego produktu.

Kontaktujemy się poprzez social media jak Linkedin lub za pomocą wiadomości email bądź telefonu.

Zawsze mogą Państwo wnieść Sprzeciw (hiperłącze).

Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie nawiązaniem z Bazo relacji biznesowej, poprosimy Państwa o zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Zgoda (hiperłącze) może być zawsze cofnięta.

Dlaczego:

Bazo gromadzi Państwa dane w oparciu o swój uzasadniony interes tj. przesłankę określoną w art. 6 ust.1 pkt. f) oraz w oparciu o zgodę art. 6 ust. pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” w celu nawiązania relacji biznesowej (B2B) i w celach marketingowych.

Bazo ma uzasadniony interes w możliwości nawiązania kontaktów biznesowych i za zgodą osób uprawnionych przedstawienia informacji handlowej.

Bezpieczeństwo:

Gromadzimy dane wyłącznie za pomocą sprawdzonych narzędzi, które spełniają wymogi narzucone przez RODO.

Aktualnie korzystamy z (hiperłącze).

Nie kupujemy baz danych i nie współpracujemy z  podmiotami, które nie demonstrują pełnej zgodności z RODO.

W Bazo tworzymy sami bazy danych w oparciu o narzędzia Google. Wszystkie dane są kodowane, a dostęp do nich mają tylko Ci pracownicy, którzy z nich korzystają.

Udostępnianie

Nie udostępniamy nikomu danych bez Państwa zgody, chyba że obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa i wobec instytucji państwowych.

Przetwarzamy dane wyłącznie w Bazo, a powierzamy przetwarzanie w zakresie obsługi systemu IT na podstawie umów powierzenia i przy spełnieniu przez podmioty przetwarzające gwarancji wynikających z RODO.

Retencja

Przechowujemy Państwa dane maksymalnie przez okres 3 lat, chyba że :

 1. Nawiążemy relacje biznesową i Bazo będzie przetwarzać dane na innej podstawie niż uzasadniony interes lub zgoda;
 2. Wnieśli Państwo Sprzeciw (hiperłącze) wobec profilowania lub przetwarzania;
 3. Cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych;

Po upływie maksymalnego okresu usuwamy wszystkie dane osobowe, o ile nie istnieją inne podstawy prawne dalszego przetwarzania.

Jeżeli wniesiecie Państwo Sprzeciw (hiperłącze) ograniczymy przetwarzanie wyłącznie do adresu email z adnotacją o wniesionym sprzeciwu, tak aby mieć pewność, iż Bazo nie będzie przetwarzać Państwa danych bez podstawy prawnej.

Jeżeli cofnęli Państwo Zgodę (hiperłącze) usuniemy Państwa dane, chyba że będą istniały inne podstawy przetwarzania.

Prawa:

Prawo dostępu:

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych. Bazo wyda kopie danych, które przetwarza.

Prawo sprostowania

Każdy ma prawo sprostować swoje dane.

Prawo ograniczenia przetwarzania

Każdy ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo wniesienia Sprzeciwu (hiperłącze)

Każdy ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Bazo na podstawie uzasadnionego interesy oraz profilowania.

Sprzeciw można złożyć poprzez email office@bazo.pl

Prawo przenoszenia danych

Każdy kto wyraził zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych może żądać przekazania jego danych w formacie powszechnie używanym do odczytu maszynowego jemu lub innemu administratorowi danych.

Prawo cofnięcia zgody

Każdy ma prawo cofnąć zgodę. Zgoda może być cofnięta poprzez email office@bazo.pl.

Wszystkie czynności dokonane przed cofnięciem zgody są ważne i skuteczne i zgodne z prawem.

Prawo usunięcia

Każdy ma prawo żądać usunięcia jego danych. Administrator odmówi uśnięcia wyłącznie wtedy gdy istnieją inne podstawy prawne przetwarzania, które wskaże.

Żądanie usunięcia danych może być wniesione poprzez email office@bazo.pl.

Prawo wniesienia skargi

Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.

Wyłączenia

Bazo nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

Jeśli jakakolwiek kwestia dotycząca Państwa danych osobowych wymaga wyjaśnienia zapraszamy do kontaktu pod adresem email office@bazo.pl.