Polityka prywatności BAZO

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Serwisu Bazo („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bazo sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (20-262), ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000628530, NIP: 9462661611, REGON: 364959893 (dalej: „Bazo” lub „Administrator”).

 

Kontakt w sprawie przetwarzanych danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres siedziby podany wyżej, pisząc wiadomość
e-mail na adres office@bazo.pl.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej

Bazo przetwarza dane w następujących celach:

 1. Należytego wykonania zawartych umów z naszymi klientami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dochodzenia swoich praw oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami użytkowników strony lub klientów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W celu kontaktu z Tobą, po uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgodzie na taki kontakt w oparciu o przesłankę opisaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Przez jaki okres przetwarzamy dane

W zależności od celu przetwarzania oraz kategorii osób których dane przetwarzamy czas ich przetwarzania jest różny.

Dane klientów przetwarzamy przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, a także do czasu w którym to inne przepisy prawa pozwalają na zniszczenie tych danych. 

Dane osób odwiedzających naszą stronę internetową, przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu wycofania zgody. 

Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy do momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku sądu lub przedawnienia którego okres wynika z przepisów prawa.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać przekazane w ramach różnych umów które posiadamy z naszymi partnerami biznesowymi, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa. I tak Twoje dane mogą zostać przekazane do obsługujących nas:

 • Biura rachunkowego,
 • Kancelarii prawnej,
 • Producentów oprogramowania, z którego korzysta Administrator,
 • Jeśli odwiedzasz naszą siedzibę, Twój wizerunek może zostać przekazany firmie świadczącej usługi konserwatorskie w zakresie monitoringu wizyjnego. 

Każdy podmiot, któremu Bazo powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów czy użytkowników strony internetowej, gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane przekazane przez BAZO może korzystać z podwykonawców i przekazywać im dane w stosunku co do których jest Podmiotem przetwarzającym wyłącznie za zgodą Administratora.

 

Dobrowolność podania danych

W zależności od relacji jakie nas łączą podanie przez Ciebie danych jest wymagane przepisami prawa, chociażby po to, żebyśmy mogli zawrzeć umowę współpracy lub dobrowolne, w przypadku gdy chcesz nawiązać z nami kontakt. Z tym, że brak wystarczających danych może uniemożliwić nam nawiązanie kontaktu z Tobą.

 

Przysługujące Ci prawa

1. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
Masz prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzieliłeś Administratorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa przed momentem jej wycofania. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, wniosłeś sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych, („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesem, które realizuje Administrator, przetwarzając Twoje dane osobowe.

5. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Masz prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Z uwzględnieniem celów przetwarzania.

7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. W sytuacji gdy wystąpisz z żądaniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Możesz zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Twoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

11. Masz prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania danych przez algorytmy z których korzysta Administrator oraz profilowania danych.

 

PLIKI COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Bazo korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta lub innego Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient lub Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

 2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:
  (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta lub Użytkownika;
  (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta lub Użytkownika, aż do ich skasowania.

 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta lub Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

 4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Klienta lub Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Bazo nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Bazo) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

 6. Klient i Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient i Użytkownik mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

 7. Klient lub Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

 8. Bazo wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta lub innego Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Klienta lub Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Klienta lub Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis, prowadzenia statystyk dotyczących resellerów.

 9. Bazo wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

Cel zapisania:

BAZO

analizowanie zachowania użytkowników na stronie www, tworzenie automatyzacji marketingu

Google Analytics

analizowanie zachowania użytkowników na stronie www

facebook.com, linkedin.com

funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej

Google oraz Facebook

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

Google Tag Manager

kontrola kodów zamieszczanych na stronie www

Google Optimize

testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B

UserEngage

automatyzacja marketingu w oparciu o zachowania użytkowników na stronie

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient lub Użytkownik.